۱۲٫ کمر: ممکن است زني را با مالش اطراف کمر و موضع مخصوص آماده نمود. مرد براي اينکار بايد نخست دستش را از روي شکم زن عبور دهد، چنانچه وي مخالفتي ننمود وعدم تمايلي نشان نداد،آرام دست را بر بالاي موضع برده بطور افقي آنجا را مالش دهد،بهتر است ضمن اين عمل يک دست را زير کمر ببريد و در همين حال کمر را هم بماليد. اين عمل موجب ميشود که احساسات زن برانگیخته شود.