مجله جنسی زوج باز
کراش زدن

کراش زدن چیست؟ چه تفاوتی با عاشقی دارد؟

ما اغلب داستان ها را در یک مهمانی می بینیم که عجیب و غریب است و ناگهان این عشق به کراش تبدیل می شود و ما تعجب می کنیم که چگونه وضعیت از چیزی به سمت مقابل تغییر کرد؟فراموش کردن این است که زمان خارج از مکان است، فراموش کردن نیز این است که اقدامات طرف دیگر در آن رابطه ممکن است منجر به این شود، ادامه رابطه عشق و میزان قدرت توسط کراشعلاقه طرفین به یکدیگر اندازه گیری می شود، خودخواهی عشق منجر به تحول حزب دیگر و سپس شروع به دوست نداشتن .. .

این دقیقا همان چیزی است که توسط متخصص آموزش رفتاری و مشاور ایمان کمل خانواده گفت: “اگر یک قانون در فیزیک وجود دارد که می گوید که هر عمل یک واکنش مشابه در جهت مخالف دارد، در زندگی انسانی و روابط عاطفی، قانون اعمال می شود، آنها با تمام وجدان خود عاشق می شوند، طرف دیگر ارزش این عشق را پس از از دست دادن آن احساس نمی کند و دلیل از دست دادن این عشق این است که یک حزب است که یک بار و چند بار بار دیگر و چندین بار حتی از مواضع توانایی تحمل، خدای مهربان را فشار می دهد، پس از آن شروع به استفاده از ابعاد و تغییر احساسات خود این می تواند دشوار باشد اما در این امر موفق می شود و عشق تبدیل به بی حوصلگی می شود و البته عوامل ایجاد می شود که باعث تغییر عشق می شود تا زمانی که یک شخص در رابطه برقرار شود فردی را دوست دارد که به داشتن رابطه و صاحبان روابط احساسی افتخار می کند تا از این عوامل برای جلوگیری از آن ها گوش دهند این عوامل سبب تغییر تغییرات زیر می شوند:

 

– وقتی یک حزب استثمار یا فرصتطلبی وجود دارد، از احساسات در مقابل او سوء استفاده می کند و او را دوست دارد زیرا می داند که این حزب نمی تواند بدون آن کار کند، به همین دلیل حزب دیگر به ناچار یک روز احساس می کند و نمی تواند این رابطه را پایان دهد.

 

اگر شما یک حزب است که توسط احساسات حزب دیگر distracted و همیشه علت زخم و یا غم و اندوه است و به آنچه که شما در مورد اقدامات خود را نمی پذیرند قبول نمی کند، روز می آید برای پیدا کردن کسانی که قدردانی و مراقبت از غم و اندوه خود را.

 

هنگامی که شما فقط از خود فکر می کنید دیگر شخص را به هیچ وجه نمی بینید و همه چیزهایی که برای شما اهمیت دارد، این است که آرزوها، آرزوها و خواسته های خود را انجام دهید و در عوض به او اهمیت ندهید، او را فشار می دهید و او را از فرار خواهید برد.

 

– با اصل اعتماد مطلق به میزان عشق در مقابل شما مقابله نکنید، هیچ ثابت و همه چیز در اطراف ما متغیر وجود ندارد، در جلوی شما فشار نیاورید و همه چیز را درون خود بیرون بکشید و انرژیتان را بیرون بکشید، بنابراین فرار از انرژی ناگزیر از این رابطه خسته و بی روح خواهد شد.

بدون نظر