مجله جنسی زوج باز

هیستروسکوپی در مطب و آدنومیوزیس

زوج باز>سلامت جنسی>آدنومیوزیس ،وجود غدد اندومترواستروما در میومتر میباشد .معمولا” توسط پاتالوژیست ها در نمونه پاتولوژی تشخیص داده میشود.استفاده از ابزارهای با کیفیت بالا و غیر تهاجمی تشخیصی ،مثل سونوگرافی واژینال ،MRIو هیستروسکوپی ،تمایل را به سمت تشخیص آدنو میوز در مطب سوق داده است

به گزارش زوج باز:با هیستروسکوپی ، امکان دید مستقیم حفره رحمی هست و میتواند بعنوان اولین ابزار تشخیصی در خونریزیهای غیر طبیعی رحم یا ناباروری کاربرد داشته باشد

ابتدا معاینه بالینی و سپس سونوگرافی واژینال برای بررسی رحم انجام میشود
در هیستروسکوپی تشخیصی -علامت.پاتوگنومونیک برای آدنومیوز یس نداریم ولی شواهد نشان میدهند که اندومتر نامنظم همراه با defect یا نقص تغییر واسکولاریزاسیون و ضایعات هموراژیک و کیستیک در حفره رحمی میتواند به نفع آدنومیوزیس باشد
علاوه بر مشاهده مستقیم حفره رحم ،هیستروسکوپی اجازه میدهداز آندومترو میومتر با دید مستقیم بیوپسی برداریم-زمانی که هیسترسکوپی در مطب همراه با سونوگرافی واژینال و بخصوص سونوگرافی  واژینال ،با کنتراست انجام شود ،وسیله قدرتمندتشخیصی برای برای بررسی ضایعات آندومیومتردر رابطه با آندومیوزیس خواهد بود.دکتر سوزان پیروان متخصص زنان و زایمان

isrm.ir

Best Practice Research Clinical ob&Gyn منبع:
Vol 20-No ،pp ss7-s67

بدون نظر